Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Legislatie

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej,
precum si soluționarea problemelor de competența acestuia

 

1. Hotărârea nr.55/31.03.2005 a Consiliului Local al municipiului Dej – privind înfiinţarea, organizare şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Dej;

2. Hotărârea nr.15/31.03.2011 a Consiliului Local al municipiului Dej – privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcții și a numărului de posturi pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Dej;

3. Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Hotararea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Hotararea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobili;

7. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificarile ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila ;

9. Hotararea Guvernului nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare

10. Hotărârea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;

11. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

13. Legea nr.105/1992 - cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si  completarile ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

16. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 223/2002;

17. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;

20. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

21. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare;

22. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

23. Legea nr. 16/1996 - a Arhivelor Naţionale, republicată;

14. Legea nr. 182/2002 - privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

25. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 - privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;

26. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;

27. Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 - privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;